Eylül 28 2020 09:10:50
Ana Menü
EĞİTİM HAKKINDA
SINAV B�LG�LER�
S�R�C� KURSLARI ���N
FACEBOOKTAN TAKP EDN
EHLYET ALMA ARTLARI

1. Sabka Kayd

(Artk kursa kayt yaptrrken sabka kayd istenmemektedir.)

Milli Eitim Bakanl Kendi veri sisteminden sabka sorgulamas yapacak ve aadaki maddelerden sabkas olan adaylar sistemden red edilecektir.)

ESK KANUN :Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayl Kaçakçln Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri,6136 sayl Ateli Silahlar ve Bçaklar Hakknda Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fkralarndaki suçlardan hüküm giymemi olmak,

YEN KANUN :
► 5237 / 188, 190, 191
► 2918 / 119
► 4926 / 6

2. Salk Raporu:

Yeni yasaya göre Tek gözü görmeyenler dier gözü 10/10 görüyor ise a2- B ve F snf sürücü belgesi alabilmektedir.

Ehliyet içinSabka kayd

Sürücü Olur Salk Raporunun mutlaka sertifika alnan il'de faaliyet gösteren yetkili bir salk biriminden alnmas gerekmektedir.

3. Eitim : 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E snf sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az lkokul mezunu olmalar yeterli saylr.

Yukarda ki deiiklikten sonra, artk ilkokulu mezunlar ehliyet alabilmektedir

Aadaki eitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler
• lkokul mezunu veya orta terk olanlar,
• lköretim mezunu olanlar,
• Lise mezunu veya örencisi olanlar,
• Üniversite mezun veya örencisi olanlar

EHLYET ALMA ARTLARI

B snf sürücü belgesi alabilmek için 18 yan bitirmi olmak gerekir 
C-D-E snf sürücü belgesi alabilmek için 22 yan bitirmi olmak gerekir 
A2-H snf sürücü belgesi alabilmek için 17 yan bitirmi olmak gerekir.

Snflarna göre kullanlabilecek araçlar

B- Otomobil, minibüs ve kamyonet
C- Otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon
D- Otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon,çekici
E- Otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon, otobüs
A2-Motosiklet, mobilet
H- Özel tertibatl araç

SÜRÜCÜ EHLYET ALMAYA ENGEL SUÇLAR :
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFK KANUNU  119 ncu Madde :
LENEN SUÇLAR NEDENYLE SÜRÜCÜ BELGELERNN GER ALINMASI VE YERNE GETRLMES  
Madde 119 -(Deiik fkra: 17/10/1996 - 4199/38 md.)
Sürücü belgeleri, belge alndktan sonra bu Kanunun 41 inci maddesinin (e) bendinde yazl suçlardan biri ile mahkumiyet  halinde süresiz geri alnr. 
Dier cürümlerden mahkümiyeti halinde, mahkemece ceza süresini geçmemek üzere geçici olarak sürücü belgelerinin geri alnmasna da karar verilebilir.
Geçici olarak sürücü belgesinin geri alnmas hürriyeti balayc ceza hükümlerinin infazndan sonra yerine getirilir.  
KARAYOLLARI  TRAFK KANUNU Madde 41 : 
e) (Deiik bent: 17/10/1996 - 4199/18 md.) Hükümlü olmama artlar:  
Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayl Kaçakçln Men  ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayl Ateli Silahlar ve Bçaklar Hakknda Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fkralarndaki suçlardan hüküm giymemi olmalar,
YEN T.C.K -5237 /188,190, 191                                                                                                                              
Uyuturucu veya uyarc madde imal ve ticareti
MADDE 188.
(1) Uyuturucu veya uyarc maddeleri ruhsatsz veya ruhsata aykr olarak imal, ithal veya ihraç eden kii, on yldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezas ile cezalandrlr.
(2) Uyuturucu veya uyarc madde ihrac fiilinin dier ülke açsndan ithal olarak nitelendirilmesi dolaysyla bu ülkede yaplan yarglama sonucunda hükmolunan cezann infaz edilen ksm, Türkiye'de uyuturucu veya uyarc madde ihrac  dolaysyla yaplacak yarglama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
(3) Uyuturucu veya uyarc maddeleri ruhsatsz veya ruhsata aykr olarak ülke içinde satan, sata arz eden, bakalarna  veren, nakleden, depolayan, satn alan, kabul eden, bulunduran kii, be yldan onbe yla kadar hapis ve yirmibin güne kadar  adli para cezas ile cezalandrlr.
(4) Uyuturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olmas halinde, yukardaki fkralara göre verilecek ceza  yar orannda artrlr.
(5) Yukardaki fkralarda gösterilen suçlarn, suç ilemek için tekil edilmi bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ilenmesi halinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.
(6) Üretimi resmi makamlarn iznine veya sat yetkili tabip tarafndan düzenlenen reçeteye bal olan ve uyuturucu veya  uyarc madde etkisi douran her türlü madde açsndan da yukardaki fkralar hükümleri uygulanr.
(7) Uyuturucu veya uyarc etki dourmamakla birlikte, uyuturucu veya uyarc madde üretiminde kullanlan ve ithal  veya imali resmi makamlarn iznine bal olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satn alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kii, dört yldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezas ile cezalandrlr.
(8) Bu maddede tanmlanan suçlarn tabip, di tabibi, eczac, kimyager, veteriner, salk memuru, laborant, ebe, hemire, di teknisyeni, hastabakc, salk hizmeti veren, kimyaclkla veya ecza ticareti ile itigal eden kii tarafndan ilenmesi halinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.
Uyuturucu veya uyarc madde kullanlmasn kolaylatrma
MADDE 190
(1) Uyuturucu veya uyarc madde kullanlmasn kolaylatrmak için;
a) Özel yer, donanm veya malzeme salayan,
b) Kullananlarn yakalanmalarn zorlatracak önlemler alan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda bakalarna bilgi veren,
Kii, iki yldan be yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.
(2) Bu maddede tanmlanan suçlarn tabip, di tabibi, eczac, kimyager, veteriner, salk memuru, laborant, ebe, hemire, di teknisyeni, hastabakc, salk hizmeti veren, kimyaclkla veya ecza ticareti ile itigal eden kii tarafndan ilenmesi halinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.
(3) Uyuturucu veya uyarc madde kullanlmasn alenen özendiren veya bu nitelikte yayn yapan kii, iki yldan be yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.
Kullanmak için uyuturucu veya uyarc madde satn almak, kabul etmek  veya bulundurmak
MADDE 191.
(1) Kullanmak için uyuturucu veya uyarc madde satn alan, kabul eden veya bulunduran kii, bir yldan iki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Kendisi tarafndan kullanlmak üzere uyuturucu veya uyarc  madde etkisi douran bitkileri yetitiren kii, bu fkra hükmüne göre cezalandrlr.
(2) Uyuturucu veya uyarc madde kullanan kii hakknda, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.
(3) Hakknda tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kii, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakknda denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kiiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kiiyi uyuturucu veya uyarc maddenin kullanlmasnn etki ve sonuçlar hakknda bilgilendirir, kiiye sorumluluk bilincinin gelimesine yönelik olarak öütte bulunur ve yol gösterir; kiinin geliimi ve davranlar hakknda üçer aylk sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdii tarihten itibaren bir yl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatlmasna karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yldan fazla olamaz.
(5) Uyuturucu veya uyarc madde kullanan kii hakknda kullanmak için uyuturucu veya uyarc madde satn almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolay hükmolunan ceza, ancak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmamas halinde infaz edilir. Kii etkin pimanlktan yararlanmsa, davaya devam olunarak hakknda cezaya  hükmolunur.
765 SAYILI  T.C.K - Madde 403 - 404   
UYUTURUCU MADDE TCARET:

MADDE 403

Uyuturucu maddeleri ruhsatsz veya ruhsata aykr olarak imal veya ithal edenlere on yldan yirmi yla kadar ar hapis ve uyuturucu maddenin her gram ve küsuru için elli bin lira para cezas verilir.

1 numaral fkrada yazl maddeleri ihraç edenlere, alt yldan on iki yla kadar ar hapis ve uyuturucu maddelerin her gram ve küsuru için elli bin lira ar para cezas verilir.

Uyuturucu maddeleri imal ve ithal ettikten sonra ihraç edenler hakknda 1 numaral fkrada gösterilen cezalara da  ayrca hükmolunur.

Böylece ihraç edilmi maddeler dolaysyla yabanc memlekette hükmedilmi ve çekilmi veya yabanc ülkede çekilmemi  olmakla beraber Türkiye'de infaz kabil cezalar çekildikleri takdirde, ihraç sebebiyle hükmedilecek cezadan indirilir.

Uyuturucu maddeleri ruhsatsz veya ruhsata aykr olarak satanlara veya sata arz edenlere veya satn alanlara veya  yannda yahut baka bir yerde bulunduranlara veya bu maddeleri parasz devredenlere yahut bu suretle devralanlara veya  sevk veya nakledenlere veya bunlarn alnp satlmasna veya devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine arac  olanlara dört yldan on yla kadar ar hapis ve uyuturucu maddenin her gram ve küsuru için elli bin lira ar para cezas verilir.

Yukardaki madde de gösterilen uyuturucu madde eroin, kokain,baz morfin, morfin ise fail hakknda verilecek ceza bir kat orannda arttrlr.

Yukardaki fkralarda gösterilen suçlarn, teekkül oluturanlar ile idare edenler veya bu teekküle dahil bulunanlar tarafndan ilenmesi dahilinde verilecek ceza ayrca yar orannda arttrlr.

Bu madde de yazl suçlar, bunlar meslek, sanat ve geçim vastas haline getirenler ile aralarnda teekkül olumakszn birden ziyade kimse tarafndan toplu olarak ilenirse, hükmolunacak cezalar üçte bir orannda arttrlr.

On sekiz yan bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetine sahip bulunmayanlar bu madde de yazl suçlar ilemekte kullanan kimseler hakknda fiil için tertip olunacak ceza altda biri orann da arttrlarak hükmolunur.

Yukardaki fkralarda yazl suçlar ilemek maksad ile teekkül oluturanlar ile bunlar idare edenlere veya bunlara dahil olanlara be yldan on yla kadar ar hapis cezas verilir.

Birden ziyade kimsenin bu suçlar ilemek için önceden anlamalar teekkül saylr.

Uyuturucu maddeleri sahte reçete ile alanlara bir yldan üç yla kadar hapis ve bir milyon liradan be milyon liraya kadar ar para cezas verilir. 

UYUTURUCU MADDE KULLANILMASINI KOLAYLATIRMA:

MADDE 404

Özel bir yer salayarak veya baka bir suretle bir kimsenin uyuturucu madde kullanmn kolaylatranlar ile bu maddeleri  on sekiz yan bitirmeyen küçüklere veya aklen malüllere veya müptela olan kiilere verenler hakknda 403 üncü maddenin 5 ve 6 numaral fkralarnda yazl cezalar altda bir orannda arttrlarak hükmolunur.

Uyuturucu maddeleri kullananlar ile bu maksatla yannda bulunanlara, bir yla kadar hapis cezas verilir.

Uyuturucu madde kullanan kimse hakknda herhangi bir tahkikata giriilmeden resmi makamlara bavurarak tedavi ettirilmesini  isteyecek olursa kullanma fiilinden dolay hakknda kovuturma yaplmaz.

Uyuturucu maddeleri kullanan kimselerin alkanl iptila derecesinde ise salah tbben anlalncaya kadar bir hastanede muhafaza  ve tedavilerine yetkili mahkemece tahkikatn her safhasnda da karar verilebilir.
                                                                                                                                                           
765 SAYILI  T.C.K - Madde 572 / 2.-3. fkralardaki suçlar ikiden fazla ileyenler.    
 Madde 572 - (Deiik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)
 (1 fkra) Yukarki maddede gösterilen surette sarho olup da bakasna tecavüz ve umumun istirahatini selbedenler  iki aydan aa olmamak üzere hafif hapis cezas ile cezalandrlr.
 (2.fkra) Sarholuu itiyat derecesine vardranlar alt aydan aa olmamak üzere hafif hapse mahküm olurlar.
 (3 fkra) ki defa mahküm olduktan sonra ayn fiili tekrar iliyenler o fiili itiyat etmi saylr.
                                                                                                 
1918 SAYILI KAÇAKCILIIN MEN ve TAKBNE DAR KANUN'un 28 ve 29 ncu maddelerindeki suçlardan hüküm giymemi olmak.
 Madde 28- (Deiik: 29/5/1979-2241/1 md.) çlerinden velev biri olsun ateli silahl olarak kaçakçlk yapan ahslarn her biri hakknda yukar ki maddelerde yazl cezalar iki kat olarak hükmolunur.           
 
Kaçakçln ateli silahl tek kii tarafndan ilenmesi halinde dahi yukarki fkra hükmü uygulanr.          
 
Madde 29- (Deiik: 26/7/1983-2867/11 md.) Kaçakçlk suçunun Devletin siyasi veya mali veya iktisadi  veya  askeri veya idari güvenliini bozacak nitelikte olmas halinde fail yirmi seneden aa olmamak üzere ar hapis ve yukardaki maddelerde yazl nispetler dairesinde para cezalar ile cezalandrlr ve ayrca kaçak eya da müsadere edilir.         
6136 SAYILI ATEL SLAHLAR ve BIÇAKLAR HAKKINDA KANUN'un 12 nci maddesinin 3 ncü ve takip eden fkralardaki suçlardan hüküm giymemi olmak. 
Madde 12 - (Deiik: 12/6/1979 - 2249/7 md.) 
Her kim bu Kanunun kapsamna giren ateli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkr veya bunlarn ülkeye sokulmasna araclk eder veya bunlar Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmat Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolu Hakkndaki 3763 ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkndaki 5591 sayl Kanunlarn hükümleri dnda ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmu ve ülkede yaplm olan ateli silahlar veya mermileri bir yerden dier bir yere tar veya yollar veya tamaya bilerek araclk eder, satar veya satmaya araclk ederse veya bu amaçla bulundurursa be yldan sekiz yla kadar ar hapis ve onbebin liradan altmbin liraya kadar ar para cezasiyle cezalandrlr. 
Üçüncü fkradaki hal dnda iki veya daha çok kiinin toplu olarak birinci fkrada yazl suçlar ilemeleri halinde sekiz yldan oniki yla kadar ar hapis ve yirmibebin liradan yetmibebin liraya kadar ar para cezas hükmolunur.

(Deiik üç ve dördüncü fkra: 23/6/1981 - 2478/6 md.) 
Birinci fkradaki eylemleri ilemek amacyla teekkül kuranlarla yönetenler veya teekküle mensup olanlar tarafndan sözü geçen fkrada yazl suçlar ilenirse failler hakknda on yldan onbe yla kadar ar hapis ve ellibin liradan liraya kadar ar para cezas hükmolunur. Bu fkrada yazl teekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm ilemek amac etrafnda birlemesi ile oluur. 
Ateli silahn tüfek veya (...) (1) seri ateli ksa sürede çok sayda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü tabanca veya bu fkrada saylanlarn benzerleri olmas ya da bu nitelii ta- 
mayan ateli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakmndan vahim olmas halinde yukardaki fkralarda yazl cezalar   yar orannda artrlarak hükmolunur. 
Dördüncü fkrada nitelii belirtilen ateli silahlar ile benzerlerinin miktar bakmndan vahim olmas halinde 1, 2 ve 3 üncü fkralarda yazl cezalar bir kat artrlarak hükmolunur. 
Ateli silahlar ile mermiler ve bunlarn yapmnda veya tanmasnda bilerek kullanlan her türlü araç ve gereçlerin bakasna ait olsa ve baka amaçla kullanlmak üzere verilmi bulunsa bile zoralmna hükmolunur. 
 
5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU  4. madde 7.fkra
Nitelikli haller. 
MADDE 4
(1) Bu Kanunda tanmlanan suçlarn ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ilenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artrlr.      
(2) Bu Kanunda tanmlanan suçlarn ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kii tarafndan birlikte ilenmesi halinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.
(3) Bu Kanunda tanmlanan suçlarn, tüzel kiinin faaliyeti çerçevesinde veya yararna olarak ilenmesi halinde, ayrca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanmlanan suçlarn, kaçakçlk fiillerini önlemek, izlemek, aratrmak ve soruturmakla görevli kiiler tarafndan veya meslek ve sanatn salad kolaylklardan yararlanmak suretiyle ilenmesi halinde, verilecek ceza yar orannda artrlr.
(5) Bu Kanunda tanmlanan suçlarn ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yaplarak ilenmesi halinde, ayrca bu suçtan dolay da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçlk fiillerini önlemek, izlemek ve aratrmakla görevli olup da bu Kanunda tanmlanan suçlarn ilenmesine kasten göz  yuman kii, ilenen suçun müterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçlk suçunun konusunu oluturan eyann, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliini bozacak ya da çevre veya  toplum saln tehdit edecek nitelikte olmas halinde, fiil daha ar cezay gerektiren bir suç oluturmad takdirde, verilecek  hapis cezas on yldan az olamaz.

 

      

Baa Dön                         

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SALIK
ARTLARI LE MUAYENELERNE DAR YÖNETMELK
 
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
      Amaç
      MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amac, sürücü adaylar ve sürücülerde aranacak salk artlar ile muayenelerine dair usul ve esaslar belirlemektir.
      Kapsam
      MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adaylar ve sürücülerin salk artlar ve muayeneleri ile ilgili hususlar kapsar.
      Dayanak
      MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.
KNC BÖLÜM
Salk Muayenesinde Sürücü Adaylarnn ve Sürücülerin Sahip Olacaklar Salk
artlar ile Göz, ç Hastalklar, Kulak-Burun-Boaz, Ortopedi, Ruh ve Sinir
Hastalklar Muayenelerine likin Esaslar
      Sürücü adaylarnn ve sürücülerin sahip olmalar gereken salk artlarna ve muayenelerine iliin genel esaslar
      MADDE 4 – (1) Sürücü adaylarnn genel salk muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafndan bu Yönetmelik hükümlerine göre yaplr. Tabiplerce düzenlenen raporlar, resmi kurumlarda kurum mühürü ile, özel hastanelerde bahekimlerce, dier özel salk kurulularnda salk kuruluunun mesul müdürünce, muayenehanelerde ise muayenehanenin bulunduu ilçenin salk grup bakanl, salk grup bakanl bulunmayan merkez ilçelerde il salk müdürlüklerince, isim ve imza yönünden onaylanmas gerekmektedir. Tabiplerce verilen salk raporlarnn gerçee uygun olmamasnn tespiti halinde bu raporlar geçersiz saylr ve sorumlular hakknda Cumhuriyet Basavclna suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü aday salk raporu veremez ve daha sonra verecekleri raporlar geçersiz saylr. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüüne bildirilir. Aile hekimlii uygulamasna geçilmi illerde bu raporlar Toplum Sal Merkezi tarafndan da verilebilir.
      (2) Tabip tarafndan, sürücü adaynda;
      a) itme kayb,
      b) Günlük hayat kstlayan denge problemi, ba dönmesi nedeni olabilecek bir hastalk,
      c) Uyku bozukluu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz ar uyuklama hali),
      ç) Malign tümör hikayesi,
      d) Eklem hareketlerinde kstlama,
      e) Ekstremite noksanl,
      f) Kas, tendon ve ba lezyonlar,
      g) Ar diabetes mellitus hastal,
      ) Kalp-damar hastal(anjinal yaknma, akut koroner sendrom tans, angioplasti, kalp yetmezlii, hipertansiyon, kalc pil implantasyonu),
      h) Organ yetmezlii (organ nakli geçirilmi olmas, kronik böbrek yetmezlii ve dier hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik),
      ) Santral sinir sistemi hastalklar,
      i) Periferik sinir sistemi hastalklar,
      j) Epilepsi,
      k) Kas hastalklar (myopati, progresif muskuler distrofi, kas-sinir kavak hastalklar),
      l) Ruh hastal (ar akl hastal, zeka gerilii, demans, kiilik bozukluu, ar davran bozukluu),
      m) Alkol bamll,
      n) Psikotrop madde bamll,
      o) Görme derecelerinin uygun,
      ö) Görme alannn uygun,
      p) Renk körlüü (Herhangi bir koul aranmadan sürücü olabilirler.),
      r) Gece körlüü (Varsa gün doumundan bir saat önce ile gün batmndan bir saat sonraki zaman dilimi içerisinde kullanlabilir.),
      s) Derinlik duyusunun normal,
      ) Pitozis-hemipitozis,
      t) Diplopi ve paralitik al,
      u) Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastal,
      ü) Monoküler görme yönünde genel olarak deerlendirme yaplr.
      (3) Tabip tarafndan, bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre sürücülüe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafndan uygun rapor verilir. Bu Yönetmelie göre sürücülüe engel hali tespit edilen veya hakknda karar verilemeyen sürücü aday ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilerek ilgili uzman muayenesi istenir ve verilecek rapor dorultusunda ilem yaplr.
      (4) Raporlara kar itiraz, raporun verildii ilin Salk Müdürlüüne yaplr. Salk Müdürlüü tarafndan, itiraz edilen branla ilgili olarak en az 3 uzman hekimden oluan bir kurulda sürücü adaynn deerlendirilmesi salanr. Bu kurul raporuna göre ilem yaplr. Uzmanlar kuruluna da itiraz olduu takdirde Salk Bakanlnca belirlenecek bir kurul tarafndan sürücü adaynn deerlendirilmesi yaplr ve karar verilir. Verilen karar kesin olup itiraz hakk yoktur.
      Göz muayenesine ilikin esaslar
      MADDE 5 – (1) Göz muayenesi açsndan sürücü belgeleri aada belirtildii ekilde iki gruba ayrlr;
      a) Birinci grup: A1, A2, B, F, H.
      b) kinci grup : C, D, E, G.
      (2) Görme derecesi, iki gözü olanlarda;
      a) Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10 dan aa olmamak artyla her iki gözün görme derecesi toplam 10/20 olmaldr.
      b) kinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10 dan aa olmamak artyla her iki gözün görme derecesi toplam 14/20 olmaldr.
      c)10/10 görme: gözlük veya kontakt lensle iyi aydnlk ortamda araçlarndan 20 metre mesafeden 79 mm yükseklik x 50 mm genilikteki ekil veya bir yazy okumalarn gerektirir.
      ç) Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 10/10 olmaldr.
      d) Gözlerin her ikisi birden kullanlyor ise;
      1) Her iki gözde görme gücü toplamlar 10 / 20 den daha az olan ve her iki gözün görme derecesi ayr ayr en az 0.5 olmayan (sa göz 0.5 ve sol göz 0.5) sürücü belgesi alamaz.
      (3) Görme Düzeltmesi;
      a) Gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanrken sürücü gözlüünü takmak zorundadr.
      b) Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak araç kullanrken kontakt lenslerin taklmas zorunludur.
      (4) Görme alan;
      a) Santral 20 derece içerisinde skotom olmamaldr. Her iki gözde santral skotom olanlar, hiçbir snf sürücü belgesi alamaz. Tek gözde santral skotom olanlar ve bu maddenin ikinci fkrasnn (ç) bendindeki görme derecesine sahip olanlar monoküler sürücü belgesi alabilir.
      b) Periferik görme alan; yatay düzlemde her iki gözde ayr ayr görme alan 120 dereceden daha az olamaz. 120 dereceden daha az görme alanna sahip olanlar sürücü belgesi alamaz. ki gözden herhangi birinde 120 dereceden az görme alan olanlara monoküler sürücü belgesi verilir. 
      c) Periferik görme alan kayplar; yatay düzlemde uzanan 3 veya daha fazla kayp kümesi ya da herhangi bir uzunlukta ancak tek nokta geniliinde, bakaca kayp alana dokunmayan, yatay hatt kesen ya da yatay hatta dokunan, dik uzanml görme alan kayplardr.
      ç) Kabul edilmeyen santral görme kayplar;
      1) Santral 20 dereceye kadar olan alanda küme eklinde veya tek nokta tarznda kayp olmamaldr.
      2) Hemianopsi ya da kadranopsi uzants olan santral görme alan kayplarndan, gece körlüü, glokom, retinapati gibi organik ve ilerleyici tabiatta olan hastalklarda görme alan defektlerinde normal binoküler görme alan art aranr. (Bu maddenin dördüncü fkrasnn (a) bendi uygulanr.) Homonium ya da bitemporal defektler-hemianopik ya da kadranopik defektler sürü için güvenli kabul edilmez ve bu ahslar sürücü olamaz.
      (5) Derinlik duyusu; iki gözü olanlarda normal olmaldr. Monoküler olanlarda en az üzerinden bir yl geçmi olmaldr.
      (6) Gece körlüü olanlar gün doumundan bir saat önce, gün batmndan bir saat sonra araç kullanabilirler.
      (7) Renk körlüü olanlar, herhangi bir koul aranmadan sürücü olabilir.
      (8) Pitozis-Hemipitozis;
      a) Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmez. Tek tarafl pitozisi olup pupili kapal kiiler monoküler gibi ilem görür.
      b) Monoküler veya binoküler kiilerde, ameliyatla düzeltilmi veya ameliyatsz olarak hemipitozisi olanlarda, üst kapak kenar primer pozisyonda iken pupillann üst kenarna kadar iniyor, fakat pupilla alann engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir.
      (9) Diplopi ve paralitik al olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez. (monokülerler dahil) Diplopi tans konulduu anda sürücünün sürücü belgesine el konulur.
      a) Grup 1 için; özellikli gözlükler veya kapama ile diplopi kontrol edilebiliyor ve sürücü sürme ilemi srasnda bunlara dikkat edebiliyorsa, 9 ay sonra kapama için monokülarite kriterine uymak koulu ile ilgili merkez görüü alnarak sürmeye devam edebilir.
      b) Grup 1 ve Grup 2 sürücü belgeleri için; tbbi destek alnarak iyi bir fonksiyonel adaptasyon ve rehabilitasyon salanm ise, duraan olan 9 aylk ya da daha fazla süreli diplopide, bu sürenin sonunda sürüe izin verilebilir.
      c) Grup 2 sürücü belgesi için; diplopi geçmiyor veya rehabilite edilemiyor ise sürü izni verilmez. Bir gözün kapatlarak araç kullanlmas bu grup için söz konusu olamaz.
      (10) al mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri bu maddenin ikinci fkrasndaki artlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir.
      (11) Blefarospazm;
      a) Hafif (1 dakikada 5 kez oluan ) olduu durumlarda tbbi görü dorultusunda sürüe devam edilebilir. Tek veya iki tarafl olduu belirtilerek ilgili madde uygulanr.
      b) Orta derecede (1 dakikada 5-10 kez oluan) ise, rehabilite edilemeyen diplopi gibi ilave durumlar olmadkça, botilinum toksini kullanm ile kontrolü kabul edilir.
      c) Ciddi (1 dakikada 10’dan fazla oluan) blefarospazmda ara ara tedavi edilebiliyor olsa dahi sürüe izin verilmez.
      (12) Katarakta, her bir grup için asgari standartlar mevcut olmak kouluyla, tbbi görü dorultusunda ve tbbi kanaatte öngörülen aralkta muayene ve kontrolleri yaplmak üzere bu maddenin ikinci ve üçüncü fkralarndaki artlar tamak kaydyla sürüe izin verilir.
      (13) Afaki;
      a) Tek veya iki tarafl afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez.
      b) Tek veya iki tarafl afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra bu maddenin ikinci fkrasnn (a) bendindeki görme artlarna sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir.
      c) Psödoafaklar; görme dereceleri bu maddenin ikinci fkrasndaki artlara uygun ise Grup 1 ve Grup 2 sürücü belgesi alabilir.
      (14) Progresif hastalklar: Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinapatiler gibi) hastalklarda görme durumu bu maddenin ikinci fkrasndaki artlara uysa dahi, bu sürücülerin muayeneleri ylda 1 kez tekrarlanr.
      (15) ahsn tek gözü var, dier gözü yok ise veya sadece bir gözünü kullanabiliyor dier gözde görme yeterli deilse (Bu maddenin ikinci fkrasnn (a) bendi); (Monoküler vizyon var ise)
      a) Görme gücü kriteri, gören gözün en az 1.0 görme keskinlii olmaldr.
      b) Görme alan, ahsn yatay görü alan 120 dereceden daha az olamaz.
      c) Eer ahs herhangi bir nedenle hayatnn herhangi bir durumunda tek gözlü (monoküler) olma durumuna gelmi ise; olayn üzerinden en az 1 yllk adaptasyon süreci geçmeli ve sonunda ahsn 120 dereceden daha az olmamak kouluyla görü alanna sahip olduu saptanm olmaldr.
      ç) Monoküler kiiler;
      1) A1, A2, B ve F snf sürücü belgesi alabilir.
      2) Ticari araç kullanamaz.
      3) Kendileri açsndan konulan kurallara uyup uymadklarnn denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazlr.
      4) Kullanacaklar araçlarn içinde, sanda ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunmas zorunludur.
      5) Sürücü belgesi aldktan sonra her yl bir göz hekiminden salk raporu almalar zorunludur.
      6) Kullanacaklar araçlarn azami hz snrlar; yerleim yeri içinde 50, yerleim yeri dnda 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Karayollar Trafik Yönetmeliinin 100 üncü maddesinde belirtilen hz snrlarndan 10 km daha az olmaldr.
      7) Gece araç kullanamaz. (Gece: gün batmndan bir saat sonras ile gün doumundan bir saat öncesidir.)
       Kullandklar aracn arka camnn sol ve sa üst köelerine monoküler olduklarn belirleyen iaret yaptrlmas zorunludur. (Ek: 1)
      ç hastalklar muayenesine ilikin esaslar
      MADDE 6 – (1) ç hastalklardan diabetes mellitusda;
      a) Ar diabetes mellitus vakalarna (diabetik kronik komplikasyonlar örn; retinopati, nefropati, nöropati gibi gelimi olanlara, ve insulin kullanmak zorunda olup kan ekeri regulasyonu sk hipoglisemiler nedeni salanamayan labil kan ekerine sahip olanlara ve bu durumu salk kurulu raporu ile tespit edilenlere) sürücü belgesi verilmez.
      b) Kontrollü diabetlilere, belirli aralklarla muayene ve tetkik edilmek üzere sürücü belgesi verilebilir.
      (2) Kalp-Damar Hastalklar;
      Grup 1: A ve B snf sürücü belgesi verilecek sürücü adaylar, Grup 2: A ve B snf dnda kalan sürücü adaylar olup bunlardan:
      a) Anjinal yaknmas olanlara, akut koroner sendrom (Stabil olmayan angina pektoris, ST yükselmeli miyokard infarktüsü ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü) tans alm olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanan Grup1 ve Grup 2 deki sürücü adaylarna gerekli medikal tedavi ve/veya invaziv giriimleri tamamlandktan 6 hafta sonra yaplacak olan egzersiz testinde, testi pozitif klacak olan kriterler saptanmam ise sürücü belgesi verilir.
      b) Anjiyoplasti ilemi uygulanm Grup 2 deki adaylara ilemden 6 hafta sonra yaplacak olan egzersiz testinde, testi pozitif klacak kriterler saptanmam ise sürücü belgesi verilir.
      c) Kalp atm says çok düük (dakikada 40’n alt), atrioventriküler bloklu ve hasta sinüs sendromu olanlardan kalc kalp pili taklmam olanlara sürücü belgesi verilmez.
      ç) Kalc pil implantasyonu ve baarl kateter ablasyonu yaplan Grup 2 deki adaylara ilemden 6 hafta sonra sürücü belgesi verilir.
      d) mplante edilebilir katdiyoverter defibrilatör implantasyonu yaplm olan Grup 1 ve Grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez.
      e) Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye ramen istirahat TA: 200/120 mmHg nin üzerinde olan Grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez.
      f) Hipertrofik kardiyomiyopati ve dilate kardiyomiyopati tans konmu semptomatik olan Grup 1 ve Grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez.
      g) Kalp yetersizlii ve kapak hastal tans konan ve ar semptomatik (NewYork Kalp Cemiyeti Snf 3-4) olan Grup 1 ve 2’deki adaylara sürücü belgesi verilmez.
      ) Konjenital kalp hastal tans konmu olanlardan komplex veya ciddi kardiyak problemi olanlara sürücü belgesi verilmez. Dier konjenital hastal olanlar ve baarl cerrahi onarm yaplm olanlara belirli aralklarla kontrolden geçmek kaydyla sürücü belgesi verilir.
      (3) Organ yetmezliinde;
      a) Hayati önemi haiz organlarnda dekompanse yetmezlii olanlara sürücü belgesi verilmez.
      b) Büyük organ nakli geçirmi olanlara veya kronik böbrek yetmezlii olup diyaliz tedavisi görenlere, ilgili uzmann görüü alnmak suretiyle sürücü belgesi verilir.
      (4) Sürücü adaylarnda yaplacak laboratuar testleri doktorun takdirine baldr.
      Kulak-burun-boaz muayenesine ilikin esaslar
      MADDE 7 – (1) itme kaybnda;
      a) itme normal olmaldr. Normal kulak hava yolu eii 25 dB’den iyi iitmek üzere dier kulaktaki kayp 50 dB olmaldr.
      b) itmeyi yukarda tarif edilenden daha kötü olan olgularda; bir kula normal olmak kouluyla, iitme düzeyi iitme cihaz ile kötü iiten kulakta en fazla 50 dB olmak kaydyla B ve F snf ehliyet alabilirler; bu kiilerin ticari araç kullanamayacaklar ancak; iitme cihaz ile kullanabilecekleri belgelerine ilenir.
      c) itme cihaz kullananlar A1, A2, C, D, E, G Snf Sürücü Belgesi alamaz. itme cihaz kullandklar halde B Snf Sürücü Belgesi alanlarn ticari araç kullanmayacaklar belgelerine ilenir. B Snf Sürücü Belgesi alp da ticari araç kullanacaklarda C, D, E, G Snf Sürücü Belgesi alacak olanlarda iitme tam olmal, ileri derecede ses kskl, solunum bozukluu ve ileri derecede konuma bozukluu olmamaldr.
      ç) E Snf Sürücü Belgesi alacak olanlar ile B Snf Sürücü Belgesi alacaklardan ticari tat kullanacak olanlarda, doutan veya sonradan meydana gelen ileri derecede ekil bozukluu ve harabiyet olmamaldr. B Snf Sürücü Belgesi alp da bu durumda olanlarn ticari araç kullanamayacaklar belgelerine ilenir.
      d) Rudimental aurikula ve d kulak yolu atrezisi olmamal, eer iki ve tek tarafl rudimental aurikula ve d kulak yolu atrezisi bulunanlarda iletim tipi iitme kayb varsa, (b) bendine göre deerlendirilir.
      e) Otoskleroz, presbiakuzi, skatrisiel otit, timpanoskleroz, kolesteatomlu veya kolesteastomsuz kronik otit, gibi ilerleyici kulak hastalklarnda yukardaki artlar tamak kouluyla en az 2 ylda bir muayene kayd istenir.
      f) Bedenen ve ruhen salam, görme derecesi sürücü belgesi almaya elverili olan iitme ve konuma engellilere, ticari olmamak kouluyla sadece otomobil kullanmak üzere H Snf Sürücü Belgesi verilebilir. Bunlarn kullandklar aracn arka camnn sol ve sa üst köelerine iitme ve konuma engelli olduklarn belirleyen iaretler (Ek:2) yaptrlmas ve yeterince dikiz aynalar ile araçlarn donatlmas gereklidir. Ayrca, her iki kulakta 50 dB’den fazla iitme kayb olan ve/veya iitme cihazndan fayda görmeyen olgular bu kapsamda deerlendirilir.
      (2) Günlük hayat kstlayan denge problemleri ile ilgili;
      a) Labirent fonksiyonunu bozacak kulak-burun-boaz hastal bulunanlara, sürücü belgesi verilmez.
      b) Ba dönmesi nedeni olabilecek hastalklardan herhangi biri tehis edildiinde sürücü belgesi almas için gereken medikal ve/veya cerrahi müdahalelerden sonra sorumlu hekim ya da salk kuruluunun yazl kanaatine göre en erken 6-12 ay sonra sürücü belgesi alabilir.
      c) Mevcut sürücü belgesine yukarda tanmlanan koullarda ba dönmesi nedeni olabilecek hastalklardan herhangi biri tehis edildiinde el konmas için gerekli bildirim yaplr. Tedavi bitiminde sürücü belgesinin iadesi için gereken sürenin tespitinde yukarda belirtilen süreler dikkate alnr.
      (3) Uyku bozukluklar (Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu, gündüz ar uyuklama hali) ile ilgili;
      a) Her sürücü adayna uygulanacak anketin incelenmesi sonucunda horlama, tankl uyku apnesi ve/veya youn gün boyu uyuklama hali olup ilgili uzman hekim tarafndan Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu olduu düünülen adaylardan polisomnografi raporu istenir. Profesyonel ehliyet talep eden 45 yandan büyük ve vücut kitle indeksi 25 ve üzerinde olanlardan ise mutlaka polisomnografi raporu istenir (Bu kiiler çaltklar sürece her sene bu testi tekrarlamak ile yükümlüdürler.)
   
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
SORU CEVAPLAR
ARALARIMIZ
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 3
· En Yeni Üye: sinopgrafik
1,192,159 Tekil Ziyaretçi